1. Název
Úplný název povinného subjektu
SNEO, a.s.
 
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán, případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.
Společnost SNEO, a.s. byla založena městskou částí Praha 6, konkrétně rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 156/03 ze dne 07. 11. 2003. Den vzniku se datuje k 01. 01. 2004, kdy došlo k zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Hlavní náplní činnosti společnosti SNEO, a.s. je poskytování služeb nejen jedinému společníkovi, tj. městské části Praha 6, ale i dalším subjektům. Mezi tyto služby se řadí především správa a údržba nemovitých věcí, realitní činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, developerské projekty, výroba a rozvod tepelné energie, správa objektů zvláštního určení.
 
3. Organizační struktura
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu
Organizační struktura společnosti viz zde.

4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“
SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu
SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
4.4. Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť
recepce, informace, podatelna – 235 094 011
nonstop linka se záznamníkem – 844 144 143
zákaznická linka pro středisko komunálních služeb – 778 771 333
Kompletní telefonní kontakty viz zde.
4.5. Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť
-
4.6. Adresa internetové stránky
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem
4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy
info@sneo.cz
ID datové schránky: 9h6siaq
4.8. Další elektronické adresy
Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu
sekretariát - Lenka Ondráčková
účtárna - uctarna@sneo.cz
Další elektronické adresy viz zde.
 
5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu
Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel platby
Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány (konstantní symbol, specifický symbol)
Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby
Účty vedené u Komerční banky a.s.:
35 – 0961890217/0100 – běžný účet
51 – 2711200227/0100 – běžný účet
Účty vedené u ČSOB a.s.:
245283635/0300 – běžný účet
261441314/0300 – spořící účet
Platby jsou rozlišeny variabilními, případně i specifickými symboly přidělenými ekonomickým oddělením SNEO, a.s.
Platby lze poukázat tako přímo na pokladně (na adrese společnosti) či formou SIPO.
 
6. IČ
Identifikační číslo povinného subjektu
27114112
 
7. DIČ
Daňové identifikační číslo povinného subjektu
CZ27114112
 
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty
Zakladatelská listina viz zde.
Stanovy viz zde.
Výroční zprávy viz zde.
Výroční zpráva za rok 2016 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2017 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2018 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2019 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2020 viz zde.
Výroční zpráva za rok 2021 viz zde.
 
8.2 Rozpočet
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok
Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi
 
Obchodně-finanční plán na rok 2017 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2018 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2019 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2020 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2021 ke stažení zde.
Obchodně-finanční plán na rok 2022 ke stažení zde.
 
9. Žádost o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace
O informace dle zákona č. 106/1999 Sb., lze požádat ústně či písemně. Ústně je třeba o informace žádat v sídle společnosti. Ústní žádost bude zaevidována. Písemná žádost může být učiněna na adresu společnosti, e-mailem, datovou schránkou.
Pro podání žádosti není předepsán formulář.
 
Adresa: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00, Praha 6
e-mail: info@sneo.cz
Datová schránka – ID datové schránky: 9h6siaq
9.1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2015 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2016 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2017 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2018 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2019 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2020 ke stažení zde.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. společnosti SNEO, a.s. za rok 2021 ke stažení zde.
 
 
9.2. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona Č. 106/1999 SB.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
Adresa: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00, Praha 6
e-mail: info@sneo.cz
Další elektronické adresy viz zde.
Datová schránka – ID datové schránky: 9h6siaq
 
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
§ 16 zákona č. 106/1999 Sb.
Odvolání

(1)Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí lze podat odvolání.
(2)Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1)Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2)Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4)O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5)Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6)Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7)Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8)Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10)Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
 
O podaných opravných prostředcích rozhoduje představenstvo společnosti, nestanoví-li zákon jinak. 
Pro podání opravných prostředků není předepsán formulář.
 
 
 
12. Formuláře
Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat
Formuláře nesjou používány.
 
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je potřeba dodržovat
Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami opisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi
Chci koupit byt – odkaz zde.
Chci zjistit telefonní číslo - odkaz zde.
Chci zajistit kontejner na odpad - odkaz zde.
 
14. Předpisy
-
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz zde),
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (viz zde),
 • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (viz zde),
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řád (viz zde),
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (viz zde),
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (viz zde),
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (viz zde),
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (viz zde),
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz zde),
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (viz zde),
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (viz zde),
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (viz zde).

Texty je možné zpřístupnit v úředních hodinách v sídle společnosti.
 
14.2 Vydané právní předpisy
Přehled vydaných právních předpisů v rámci věcné působnosti povinného subjektu
Povinný subjekt nevydává žádné právní předpisy.
 
15. Úhrady za poskytování informací
-
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. K uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši.
Podrobný ceník naleznete zde.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti
Nebyla přijata žádná usnesení.
 
16. Licenční smlouvy
-
16.1 Vzory licenčních smluv
Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
Vzory licenčních smluv nejsou používány.
16.2 Výhradní licence
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
Výhradní licence nebyla poskytnuta.