2023
20. 10. 2023

1. Uveďte výši nákladů v Kč (bez daně z přidané hodnoty) vynaložených Vaší společností v jednotlivých kalendářních letech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 na právní služby poskytované externími subjekty ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o advokacii"), a to:

 • v celkové výši v jednotlivých kalendářních letech, a
 • v členění mezi jednotlivé poskytovatele právních služeb ve smyslu Zákona o advokacii v rámci jednotlivých kalendářních roků.

Prosím o uvedení těchto informací do přiloženého souboru s názvem „Náklady na právní služby".

2. Uveďte výši nákladů v Kč (bez dané z přidané hodnoty) vynaložených Vaší společností v jednotlivých kalendářních letech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 na služby či poradenství poskytované externími subjekty v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek"), a zároveň v souvislosti s realizací výběrových řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud tyto služby nespadají pod bod 1 výše, a to

 • v celkové výši v jednotlivých kalendářních letech, a
 • v členění mezi jednotlivé poskytovatele těchto služeb v rámci jednotlivých kalendářních roků.

Prosím o uvedení těchto informací do přiloženého Excelu s názvem „Náklady na služby v oblasti veřejných zakázek".

3. Uveďte výši mzdových nákladů v Kč (zahrnujících hrubou mzdu, resp. její náhradu a dále příplatky, odměny, bonusy, prémie a případná další peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem práce, vše včetně povinných plateb odvodů a daní hrazených z uvedených plnění) vynaložených Vaší společnosti v jednotlivých kalendářních letech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 v souhrnu na následující zaměstnance (tj. osoby v základním pracovněprávním vztahu ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů):

 1. zaměstnance právního oddělení případně jiného oddělení, útvaru či úseku, který má na starosti právní agendu Vaší společnosti;
 2. zaměstnance oddělení veřejných zakázek případně jiného oddělení, útvaru či úseku, který má ve Vaší společnosti na starosti agendu související s realizací zadávacích řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a/nebo výběrových řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek;
 3. ostatní zaměstnance, kteří jsou zařazeni do jiných úseků či oddělení Vaší společnosti a jejichž pracovní náplň (vykonávaná pracovní činnost) zahrnuje buď

i. poskytování právního poradenství a s tím souvisejících činností; nebo
ii. činnosti související s realizací zadávacích řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a/nebo výběrových řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek.

U mzdových nákladů žádám pouze o sdělení celkových nákladů v požadovaném členění bez jejich přiřazení ke konkrétním zaměstnancům.

 Odpověď
Příloha č. 1
05. 09. 2023

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace k pravidelným kontrolám stavu sportovního areálu Hanspaulka:

 • Jakým způsobem probíhaly pravidelné kontroly ze strany SNEO, a.s.?
 • Kdo je za tyto kontroly zodpovědný?
 • Jakým způsobem SNEO, a.s. předávala informace o výsledcích kontrol ÚMČ?
 • Existují z těchto kontrol písemné protokoly? Pokud ano, prosím o poslední dva
 Odpověď
22. 02. 2023

Je dokument dle Přílohy A pro společnost SNEO a.s. aktuálně závazný?
Příloha A:
2016 Organizační předpis - Postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a výkonu zadavatelské činnosti jménem městské části Praha 6
2. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
Od jakého data je dokument dle Přílohy A pro společnost SNEO a.s. závazný?
Příloha A:
2016 Organizační předpis - Postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016

 Odpověď
13. 01. 2023

1. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):

 • Jakým konkrétním a přezkoumatelným způsobem bylo určeno, že fotodokumentace měla tvořit odhadem právě 10% prací provedených v rámci této výkonové fáze?
  vztaženo k dokumentu dle Přílohy A, kdy v dokumentu dle Přílohy A je uvedeno:
  - CITACE
  - fotodokumentace tvořila objektivním odhadem 10% prací provedených v rámci dané výkonové fáze
  - KONEC CITACE

2. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):

 • Kdo určil (uveďte jméno a příjmení osoby), že fotodokumentace měla tvořit odhadem právě 10% prací provedených v rámci dané výkonové fáze? vztaženo k dokumentu dle Přílohy A, kdy v dokumentu dle Přílohy A je uvedeno:
  - CITACE
  - fotodokumentace tvořila objektivním odhadem 10% prací provedených v rámci této výkonové fáze
 Odpověď

 

 

     

2022
05. 12. 2022

1. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
 Úplnou Projektovou dokumentaci ve formátu PDF – vztaženo k Výkonové fázi III (VF III) vztaženo k:
- Název zakázky: VŘ/1/2021 - Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně
2. Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
 Úplný SCAN protokolu o předání a převzetí dokončené Výkonové fázi III (VF III) vztaženo k:
- Název zakázky: VŘ/1/2021 - Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně

 Odpověď

28. 11. 2022

Žádost o informaci č. 1:
Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
 Z jakého konkrétního zdroje informací nebo z jakého konkrétního dokumentu čerpala společnost SNEO, a.s. požadavek na „UPŘESNĚNÍ POLOHY POŘÍZENÍ SNÍMKŮ“ ? kdy sdělení, že „NENÍ UPŘESNĚNA POLOHA POŘÍZENÍ SNÍMKŮ“, je uvedeno v podání společnosti SNEO, a.s. dle Přílohy A a Přílohy B vztaženo k zakázce „Pasporty objektů ZŠ a MŠ“ dle Smlouvy o dílo č. VZ/8/2019 uzavřené mezi Městská část Praha 6 a PROFI KLIMA solution s.r.o. tj. žadatel se povinného subjektu tímto dotazuje, ve kterém konkrétním
dokumentu je uvedena povinnost zhotovitele na „UPŘESNĚNÍ POLOHY POŘÍZENÍ SNÍMKŮ“
Žádost o informaci č. 2:
Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):
 Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. úplný scan dokumentu, ze kterého vyplývá povinnost zhotovitele na „UPŘESNĚNÍ POLOHY POŘÍZENÍ SNÍMKŮ“ vztaženo k zakázce „Pasporty objektů ZŠ a MŠ“ dle Smlouvy o dílo č. VZ/8/2019 uzavřené mezi Městská část Praha 6 a PROFI KLIMA solution s.r.o. (dále „Žádost“)

 Odpověď

      

2021
27. 12. 2021

V registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR byla dne 25. 10. 2018 zveřejněná smlouva s paní XXXXXXXXXXXXXXXXX, U valu 863/4, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČ: 62400436. Zároveň je součástí dokumentu i dodatek č. 1 k této smlouvě. Zveřejněný dokument však vykazuje z pohledu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tyto závažné defekty:
- smlouva není datována
- v čl. III. smlouvy jsou anonymizované údaje o odměně
- dodatek č. 1 není datován
- výše odměny uvedené v dodatku jsou anonymizované
Žádám tímto o zaslání úplného znění příkazní smlouvy a jejího dodatku, které byly uzavřené mezi SNEO, a.s. a paní Zuzanou Vosikovou.

 Odpověď
Příloha č. 1
07. 10. 2021

Vážená paní, vážený pane,
Z důvodu právního zájmu ve věci „Žaloby na výživné nezletilého“ vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis.značkou 32 P 4/2021, Vás tímto z pozice matky nezletilého žádám o poskytnutí těchto informací:
a) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2017- 2018 příslušely členu dozorčí rady společnosti panu XXXXXXXXXXXXXXXX.
b) přehled množství akcií společnosti ve vlastnictví pana XXXXXXXXXXXXXXXX a veškerých vyplacených dividend a odměn v závislosti na vlastnictví těchto akcií za kalendáří roky 2017-2018.
Požadované informace, prosím, zašlete prostřednictvím datové schránky na adresu ze které jste obdrželi tuto žádost.

 Odpověď

 2020
05. 10. 2020

Žádáme o následující:
1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci povinného povinnému a to rozčleňené na jednotlivé roky.
2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleňené na jednotlivé roky.
3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnuté dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o IČ 28468414 a to rozčleňené na jednotlivé roky.
Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace.

 Odpověď
Příloha č. 1
22. 8. 2020

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem v rámci svobodného přístupu informacím dle zákona č. 106/1999 Sb. k na určení provozovatele občerstvení na koupališti Petynka pod Vaší správou určenou MČ Praha 6 a to:
1) jak je možné, že provozovatelem občerstvení koupaliště Petynka, kde je hlavním akcionářem MČ Praha 6 byla určena firma Pabors IČ 24667684 bez vypsaného předchozího výběrového řízení, což by na straně efektivního hospodáře ve smyslu pronajímání nemovitostí MČ Prahy 6 mělo..
2) je Vám známo, že firma Pabros dle veřejné sbírky listin uveřejněné v Obchodním rejstříku má víceméně zanedbatelné mzdové náklady i daňové náklady (daň z příjmu a dph) na to, aby oficiálně byla schopna takto velkou akci zaštítit
3) je Vám známo že firma Pabros byla v minulosti sankcionována za nelegální zaměstnávání ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení a byla jí uložena pokuta?
4) kdy bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele občerstvení koupaliště Petynka v roce 2021.

 Odpověď
28. 4. 2020

Žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. a) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší předsedovi představenstva SNEO, a.s.
 2. b) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší generálnímu řediteli SNEO, a.s.
 3. c) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší předsedovi představenstva Areál Dračky s.r.o.
 4. d) Přehled a výše přidělených platů, pravidelných i mimořádných odměn, které v kalendářním roce 2015-2018 přísluší generálnímu řediteli Areál Dračky s.r.o.

Požadované informace, prosím, zašlete doporučenou poštou a emailem na adresy níže.

Odpověď 
2019
3. 12. 2019

1. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2019, konkrétně v období posledních deseti dní sezóny 2019 (jednotlivých dní od 21.09.2019 do 30.09.2019).
2. Sdělení způsobu, jakým jsou číslovány vstupenky sportovně rekreačního areálu Petynka (naříklad jestli je každý den vydávána číselná řada vstpenek začínající vstupenkou č. 1 a končící vstupenkou s nejvyšším pořadovým číslem).
Odpověď
7. 11. 2019

1. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2018 (rozčleněno na jednotlivé měsíce 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018 a 9/2018, vč. celkové návštěvnosti za období celé sezóny 2018);
2. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2019
(rozčleněno na jednotlivé měsíce 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019 a 9/2019, vč. celkové návštěvnosti za období celé sezóny 2019);
Odpověď
14. 11. 2019

Vážené představenstvo 
děkuji vám za odpověď na mou předchozí žádost. V návaznosti na ní vás v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb./ o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 131/2001 Sb./ o hlavním městě Praze/ zdvořile žádám o poskytnutí následující informace:
1. Dopisy NOPOCZ01 s.r.o. ze dme 17. a 25. září 2018 pňpadné odpovědt a emailovou komunikaci v měsících červen až říjen na kterou odkazuje v čánku (1) Restituční nárok první větě prvního odstavce vámi poskytnutý dokument dopis společnosti NOPOCZ01 s.r.o. ze dne 01. 11. 2018 viz Pňloha 1.
V příloze prosím nalezněte žádost se všemi náležitostmi a zmiňovanou přílohu v plném znění.
Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě a doručování na tento e-mail XXXXXXXXXXXX pňpadně do mé datové schránky (ID: 5pmghui).
Odpověď 
Příloha 1
Příloha 2Příloha 3Příloha 4Příloha 5Příloha 6Příloha 7Příloha 8 
29. 10. 2019

Vážená pam; po telefonické bych si dovolil požádat o bližší informaci ohledně privatizace bytu
č. 541/7, v katastrálním území Vokovice v ulici Kladenská 541/3~ který byl prodán na základě
ZMČ 154/03. Zajímalo by mne pouze za kolik byla tato jednotka prodána.
Odpověď 
2. 10. 2019

1. Dopis či jiný dokument✓ }línž nárokoval kupu}lcí na prodávajícím slevu z Kupní ceny dle ďánku 7 RÁMCOVÉ SMLOUW O PŘEVODU PODÍLU mezi společnostmi SNEO/ a.s/ DRA Development s.r.o. a Penta Real Estate Holding Limited, viz Příloha 1.
Odpověď 
Příloha 
24. 6. 2019
1. Je ve prospěch nájemců koupaliště Petynka (na adrese Otevřená 1072/4, Praha 6 - Střešovice) smluvně ošetřeno, že se na koupališti nebudou vyskytovat nápojové automaty?
2. Pokud ano, prosím o poskytnutí smluv, které obsahují takové smluvní ustanovení.
Odpověď 
24. 5. 2019

1. Právní stanovisko HAVEL & PARTNERS, jehož obsahem má být posouzení restitučních nároktJ evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ 7541/92, PÚ8475/93, PÚ 6640/92, resp. doporučení dalšího postupu z hlediska úspěšného dokončení projektu //Projekt Dračky -
prodej formou share deal" (dle objednávky č. SNEO180257 ze dne 6. 6. 2018: Předmět objednávky: Posouzení restitučních nároktJ na pozemky Areálu Dračky, s.r.o.)
2. Právní stanovisko HA VEL & PARTNERS, jehož obsahem má být dořešení restitučních nárok evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ 7541/92, PÚ 8475/93,PÚ 6640/92, resp. doporučení dalŠ!no postupu z hlediska úspěšného dokončení výše uvedeného projektu (dle
objednávky č. SNEO180397 ze dne 14. 9. 2018: Řešení restitučních nároktJ na pozemky Areálu Dračky, s.r. o.)
3. Právní posouzení HAVEL & PARTNERS, jehož obsahem má být faktická realizace vyřešení restitučních nároků evidovaných Státním pozemkovým úřadem pod č. PÚ7541/92, PÚ 8475/93, PÚ 6640/92, a také aplikace tohoto vypořádání v rámci finalizace výše uvedeného projektu (dle objednávky č. SNEO180512 ze dne 1. 11. 2018: Vypořádání restitučních nároků na pozemky Areálu Dračky, s.r.o.)
4. Analýzu zpracovanou společností HAVEL & PARTNERS ohledně možností uplatnění vad dle rámcové smlouvy o převodu podílu, včetně souvisejícího posouzení znalosti investora o vadě na základě informací v rámci a mimo DD, použití dalších omezení pro uplatnění nároku, konkrétní porušení prohlášení/smlouvy prodávajícího, odpovědnosti členů statutárního orgánu, diskriminace ostatních účastníků soutěže a načasování transakce (dle přehledu právních služeb poskytnutých společností HAVEL & PARTNERS, přiloženého k faktuře této společnosti).
5. Podklady pro jednání Rady MČ Praha 6, připravované a revidované společností HAVEL & PARTNERS, ve věci udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti SNEO, a. s. a Areál Dračky, s. r. o. ohledně možnosti poskytnutí slevy z kupní ceny z důvodu restitucí, a to se zohledněním veřejnoprávních a soutěžních aspektů (dle přehledu právních služeb poskytnutých společností HAVEL & PARTNERS, přiloženého k faktuře této společnosti).
Odpověď 
Příloha 1
Příloha 2 
2018
9. 5. 2018

1. Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o. za nedodržení termínu výstavby
2. Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků
3. Celková výše ceny realizovaného díla se samostatným výkazem víceprací a průběžné fakturace
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v písemné formě na adresu uvedenou níže/v elektronické formě emailem a to prosím v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i v případě, že byla již zveřejněna
Odpověď 
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4